top of page
EU Fund-2.jpg

"График Дизайн - ЕС ЕМ" ЕООД изпълнява одобрен за финансиране проект: BG16RFOP002-2.073-22516-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ / Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19/ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г., процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 4131,95 лв. при 100% размер на договорената безвъзмездната финансова помощ в размер на 4131,95 лв., от които 3512,16 лв. европейско съфинансиране и 619,79 лв. национално съфинансиране.

Началната дата на проекта е 28.09.2020г, а крайният срок 28.12.2020г.

Основните цели и планирани резултати са: осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 в "График Дизайн - ЕС ЕМ" ЕООД, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията и стабилност на работните места. При изпълнението на проекта се спазват хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност и недопускане на дискриминация и за устойчиво развитие.

bottom of page